Včlanitev

Kaj je SLOVENSKO PROTESTANTSKO DRUŠTVO PRIMOŽ TRUBAR?

To je društvo, v katero se prostovoljno in ne glede na življenjski in svetovni nazor, versko in politično pripadnost ter narodnostno opredeljenost združujemo vsi, ki spoštujemo kulturno izročilo slovenskega protestantizma.

Društveno ustanovitev je narekovala trajna veličina Trubarjevih dejanj in zamisli, ki so prinesla prvo sodobno kulturno strnitev vseh Slovencev, potrditev slovenskega naroda in začetek njegove poti v osamosvojitev, začetek tiskane knjige, utemeljitev knjižnega jezika, širitev pismenosti in zagotovitev nepretrganega zgodovinskega spomina, s tem pa tudi prvih zametkov moderne slovenske zavesti in samozavesti. Slovenski protestanti so nas oskrbeli z več kot 50 različnimi knjižnimi tiski, z abecednikom, pesmaricami, katekizmi in s prevodom celotne Biblije, »knjige vseh knjig« naše civilizacije; s tem pa so nas samoumevno, prepoznavno in enakopravno včlenjevali v skupnost evropskih narodov.

Kaj hoče Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar?

Varovati najplemenitejše protestantsko kulturno izročilo, ki je temeljnega pomena za slovenski obstoj, ob tem pa gojiti tudi siceršnja protestantska načela:

  • o osebni odgovornosti in svobodi, medsebojni strpnosti in spoštovanju vseh ljudi;
  • o samospoštovanju in hkratni odprtosti ter pripravljenosti za sodelovanje, za sprejemanje in dajanje;
  • o iskanju novega ter razbiranju in ohranjanju temeljnega in bistvenega.

V tem smislu si društvo prizadeva, da ne bi dragoceni dosežki našega protestantizma utonili v omalovaževanju in pozabi.

V čem vidi Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar svoj dejavni smisel?

Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar vidi smisel svojega delovanja na vseh tistih področjih, na katerih nas je zavezalo nekdanje protestantstvo:

  • spodbujati in krepiti preučevanje slovenskega protestantskega gibanja na kulturnem, to je knjižnem, jezikovnem, izobraževalnem, verskem in družbenem področju;
  • pospeševati raziskovanje družbeno gospodarskih osnov za njegov nastanek;
  • podpirati posredovanje tovrstnih raziskovalnih dosežkov javnosti;
  • skrbeti za ponatiskovanje in razlaganje vsega dosegljivega, še posebej neponatisnjenega protestantskega knjižnega opusa;
  • negovati navezovanje dejavnih stikov s sorodnimi prizadevanji doma in v tujini, zagotavljati pretok duhovnih dosežkov in dogodkov s tega področja v sredstvih javnega obveščanja in v samostojnem glasilu;
  • spodbujevalno bedeti nad poimenovalnim spominjanjem na protestantizem, to je nad poimenovanjem javnih ustanov, priznanj, ulic ipd. po zaslužnih protestantih, skrbeti za vgrajevanje spominskih znamenj;
  • dejavno stati na strani enakopravnosti življenjskega in nazorskega, posvetnega, verskega ali političnega prepričanja.

Vrata Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar so na stežaj odprta vsem, ki mislijo enako ali podobno!